Upravljanje i održavanje

Upravljanje i održavanje bioplinskih objekata naša je aktivnost kojom smo započeli djelovanje na bioplinskim postrojenjima tokom 2000 godine.

Do sada smo upravljali i održavali desetak bioplinskih elektrana u zemlji i inozemstvu te na istima izvodili dnevne operativne kao i generalne remontne zahvate.